Éljünk egyértelmű keresztyén életet!

A Confessio körkérdése: Miben kell megújulnia egyházunknak és keresztyénségünknek Ön szerint? Mit kell tenni, tennem ennek érdekében?

Miben kell ma megújulnia keresztyénségünknek és egyházunknak Ön szerint? ‒Az ajándékba kapott földi életem egy rövid futamidő, mondjuk 70-80 év, amelyet lehet haszontalanul múlatni a széles úton, vagy hasznosan eltölteni a szűk ösvényen. Annak érdekében, hogy feltudjam vállalni és hitelesen képviselni a keresztyénség értékeit, elsősorban nekem kell megújulni! A belém teremtett Isten képet nekem kell tisztán tartani és azt magaviseletemmel és szolgálatommal fényezni Isten dicsőségére. Őseim református hitvallását, erkölcsi, gazdasági és kulturális hagyatékát nekem kell megismerni, magamévá tenni, felvállalni és ápolni teljes felelősséggel, hogy tovább tudjam adni utódaimnak.

A gyermekeink keresztelésénél tett ígéretünket be kell tartani: úgy neveljük, és úgy neveltessük gyermekeinket, hogy a Református Egyház hű tagjává váljon. Nekem kell jó példát mutatni gyermekeimnek és ifjainknak a keresztyén életvitelemmel könnyű és nehéz helyzetekben. Gyermekeinknek és ifjainknak minden fejlődési időszakában nekünk kell érthetően elmondani azt, hogy a Kárpát-medence tájain, nekem itt a felvidéki tájakon, miért kell óvni és megtartani a református magyar népünket és ebből a családoknak és a közösségnek milyen haszna lehet, vagy ha nem tartjuk be, akkor milyen kára lesz. Mert ha gyermekeink és unokáink felvállalják a református hitvallást és az egyértelmű keresztyén életformát magyar anyanyelven, akkor Isten kegyelmébe bizakodva reménységgel nézhetünk a jövőbe.

Ismerjük meg és tudatosan óvjuk a magyar anyanyelvünket, a zenei anyanyelvünket és kultúránk kincseit. Értékeinket ne cseréljük le múló értéktelenségekre a pillanatnyi politikai, gazdasági érdekképviseletek áramlatai szerint.

Tudatosan ápoljuk a családi, gyülekezeti és nemzeti egybetartozásunkat. Közösen vállaljuk fel a jövőt, a gyermekáldást. Nagy kihívások előtt áll a Magyar nemzetünk és szülőföldünk itt a kincses Kárpát-medencében. Mert azé lesz az ország, aki vállalja Isten gyermekáldását, teleszüli gyermekekkel! A Magyar Alkotmány elfogadása megalapozta a keresztyén-keresztény magyar nemzet jövőjét határon belül és határon kívül. A magyar nemzetért felelős egyházi, politikai és gazdasági képviselők Magyarországon előteremtették azt a kedvező kihatású környezetet, amelyben az aktív korú családok felvállalhatják a 3. gyermekáldást a szülőföldért, a hazáért, és a 4. gyermekáldást a Református Egyházért a megmaradásunk érdekében. Felvidéken is buzdítsuk az aktív korban levő házasokat a gyermekáldás vállalásra, és a nagyszülőket arra, hogy aktívan vegyék ki részüket az unokák keresztyén nevelésében. A Kárpát-medencében a magyar nemzet: a ház, egyház, haza, Isten kegyelmébe bizakodva vállalja fel a gyermekáldás ajándékait, ha kell, akár a lemondások árán is! Az élet útján haladni az nem egy kényelmes séta, hanem Isten óvó kegyelmében haladni a megpróbáltatások tanösvényén, közben tisztulni és elnyerni a bölcsességet - a Krisztus hitet és boldogan célba jutni. Éljünk egyértelmű keresztyén életet. Az ajándékba kapott készségeinket és megszerzett tudásunkat tegyük közhasznúvá a közösségeink javára. Alkalmas és alkalmatlan időben minta életünkkel hirdessük Jézus Krisztus evangéliumát.

Én szerintem itt a Felvidék tájain, de a Kárpát-medencében is, a keresztyénségünket és a Református Egyház megújulását a reformáció 500. évében önmagunknál kell elkezdeni. A jó presbiter, a jó lelkipásztor és a jó református egyháztag holtig tanul. Tanul a Bibliából, a református hitvallásainkból, a keresztyén irodalomból. Tanulja és gyakorolja a tisztség viselés minőségi betöltését a napi imával és a jó kapcsolat tartásból Jézus Krisztus megváltójával. Képezi magát vasárnaponként a gyülekezet közösségében és a kisebb közösségekben sokféle módon és az egyházi szolgálat minden ágazatában.

[[paginate]]

Mit kell tennem a megújulás érdekében? ‒ Egyértelmű életet kell élni a házamban, egyházamban, hazámban: hitben, szóban, életvitelben, magatartásban, kiállásban, áldozatviselésben, példaértékű szolgálatban, jó gyümölcstermésben, mert akkor Isten kegyelméből megújulhat egy református egyháztag és vele együtt a majd ház, egyház és a haza.

Hálát adni Istennek a mindennapi megtartásért és küldetésért. A Szentlélek ajándékát kérni a vezetéshez és kormányzáshoz, a meglátáshoz és meghalláshoz a Református Egyházban itt a Felvidéki tájakon és a Magyar Református Egyházban a Kárpát-medencében.

Ha a presbiterek, a gondnokok és lelkipásztorok felvállalják az egyértelmű életet, és kérik a Szentlélek vezetését ahhoz, hogy élesztő kovásszá válhassanak a közösségekben, akkor elindulhat a megújulási folyamat az egyházközségben, az egyházmegyében és a Református Egyházban.

Ha az egyértelmű életet felvállalja a Felvidék magyarlakta vidék reformátussága, összefogva a protestánsok és katolikusokkal, akkor Isten kegyelméből elindulhat a megújulási folyamat a szülőföldünkön, a hazánkban, a Kárpát-medencében.

Mit kell tenni a megújulás érdekében? A mi feladatunknak tartom: Példás családi életet éljenek a Református Egyház tisztségviselői. Hiteles presbiteri szolgálatot végezzenek a Jézus Krisztus szeretetéből táplálkozó presbiterek. Hiteles lelkipásztori szolgálatot végezzenek és érthetően hirdessék az evangélium aktuális üzenetét a gyülekezetekben és a közösségekben.

A megmaradás céljából a határon kívüli részeken a szülők választják a magyar anyanyelvi oktatást az óvoda és az iskola választásakor, mindezt a magyar nemzetrész fejlődéséért és megerősödéséért a Kárpát-medencében. Felkészülni a versenyképes, minőségi anyanyelvi oktatásra, amelyet a Kárpát-medencei Magyar Pedagógus Szövetségek biztosítják és a Református Egyház támogatja.

Az én feladatomnak tartom: Példaértékű szolgálatot kell végezni a nap 24 órájában, a családomban és a küldetési helyeimen: a komáromi Művészeti Alapiskolában zenepedagógusként-hegedűtanárként, a Református Egyházban főgondnokként, a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetségben, a Magyar Református Egyházban a Kárpát-medencében, a zene és a kultúra terén a szűk komáromi régióban és a felvidéki magyar nemzetközösségben, és mind ezt Isten dicsőségére végezve, amelyhez Isten áldását és a Szentlélek vezetését kérem naponta, hogy bölcsen betölthessem ezeket a tisztségeket.

A szolgálatot viselni és betölteni kell: tettekkel, magatartással és kiállással alkalmas és alkalmatlan időben, felelősség viseléssel, minőségi munka és szolgálatvégzéssel a felvidéki reformátusság megmaradása érdekében. Ezt a feladatot kell felvállalni a felvidéki 2495 magyar ajkú református presbiternek, és a 2015-ös statisztikai adatok szerint a 60030 nyilvántartott református egyháztagnak, és kéne betölteni a népszámlálás szerinti 93059 református polgártársamnak.

A Szlovákiai Református keresztyén Egyháznak 2017-ben is a fő küldetése az evangélium hirdetése. Ehhez csatlakozik a felvidéki református magyar keresztyén közösségek pásztorolása és a magyar nemzeti közösség ápolása. Ezeket az értékeket kívánom szolgálni, viselni és betölteni a megbízatásom végéig.

Fekete Vince
főgondnok (Felvidék)

Hasonló anyagaink

Református vagyok

A Magyarországi Református Egyház  Zsinati Elnöksége  a népszámlálás előtt felkért tizenegy református személyiséget – akik hivatásuk/foglalkozásuk alapján többé-kevésbé reprezentálják a társadalmat –, hogy népszerűsítsék, tá...

Református vagyok

A Magyarországi Református Egyház  Zsinati Elnöksége  a népszámlálás előtt felkért tizenegy református személyiséget – akik hivatásuk/foglalkozásuk alapján többé-kevésbé reprezentálják a társadalmat –, hogy népszerűsítsék, tá...

Református vagyok

A Magyarországi Református Egyház  Zsinati Elnöksége  a népszámlálás előtt felkért tizenegy református személyiséget – akik hivatásuk/foglalkozásuk alapján többé-kevésbé reprezentálják a társadalmat –, hogy népszerűsítsék, tá...