„Politikai korrektség” és kulturális önfelszámolás

Nyugat-Európa meghatározó politikusai szerint a szekularizáció jelenti az egyetlen lehetséges kiutat a vallások és kultúrák között feszülő ellentétekből, hiszen olyan semleges közeget alakít ki, amelyben a különbözőségek alapját adó meggyőződések a magánszférába szorulnak. A térség országaiban immár fél évszázada élő muszlimok beillesztésére tett kísérlet azonban sehol nem bizonyult sikeresnek. A beillesztés kifejezés használata nem véletlenszerű. Tudatos válogatást sejtet, ami kiemeli azt, ami hasznot hoz – a munkaerejük – és lehántja azt, ami a liberalizmus és a szekularizmus kereteit feszíti – a transzcendens felé való irányultságot.

Egy évtizeddel ezelőtt Szíriában töltöttem a Húsvétot. Az azóta földig rombolt palesztin negyedben laktam. Palesztin háziasszonyomtól édességet és egy gondosan becsomagolt, mozaikkal kirakott falitányért kaptam az ünnep alkalmából. A mozaik egy halat ábrázolt. Umm Ahmad várakozó tekintettel nézte, ahogy kibontottam az ajándékot, s rögvest föltette a kérdést, ismerem-e a szimbólum jelentését. A napi öt imát soha el nem mulasztó, fejkendőt viselő muszlim asszony vélhetően többet tudott a kereszténység történetéről, ünnepeiről és szokásairól, mint Európa fiataljainak túlnyomó többsége. A térség más országaiban tett utazásaim során, az emberekkel beszélgetve soha nem találkoztam olyan megnyilvánulással, ami a kereszténységgel szembeni ellenszenvről árulkodott. Szíriában töltött éveim alatt muszlim ismerőseim és barátaim visszatérően hangoztatott gondolata volt, hogy az iszlámnak nem a kereszténység vagy a judaizmus a fő ellensége, hanem az ateizmus. A nyugati emberekről alkotott képet igyekeztem ugyan árnyalni de – biztos, ami biztos − előfordult, hogy megkértek, soroljam föl a Tízparancsolatot.

Egyes európai politikusok lelkes öncenzúrája − amit azonban kizárólag a vallási értékek és szimbólumok esetében alkalmaznak − bukásra ítélt, ám addig is visszavonhatatlan és jóvátehetetlen károkat fog okozni. A helyzet megértéséhez fontos, hogy tisztában legyünk az iszlám mibenlétével. Az iszlám nem csak vallás, hanem egy társadalmi, gazdasági, politikai rendszer. Míg a kereszténység nagy hangsúlyt fektet a dogmatikára, arra, hogy miben hiszünk – s ez tette központivá a teológia tudományát −, addig az iszlámban ez a hangsúly a „hogyan”-on van, tehát a hit elválaszthatatlan az életformától, ami pedig a vallásjogot helyezi fókuszba. Az élet kis és nagy kérdéseiben a hívő számára az iszlám gyakorlati megoldást kínál, ami tehát összhangban van a végső, kinyilatkoztatott igazsággal, a természet rendjével, valamint mindig és mindenütt alkalmazható.

Ezen meggyőződés fényében már szinte evidens, hogy a világi törvények csak akkor érvényesek, ha nem mondanak ellent az iszlám jog alapelveinek, a saríának. Miként az is, hogy az emberi élet határhelyzeteiben, traumák, betegségek, erkölcsi dilemmák esetén, amikor az emberi és az isteni normák között feszültség keletkezik, az „észérvekkel” szemben a kinyilatkoztatott igazságok érvényesülnek. Ennek egyik példája, hogy a 12 hetesnél idősebb, beteg magzat abortálása a muszlim világ legtöbb országában tilos, még akkor is, ha nem a szülők hibája, hogy a betegségre későn derült fény, csupán azért mert a Korán szerint a lélek a fogantatástól számított 12-ik héten „száll” a teremtménybe. Ugyanilyen szabálykövető magatartással találkozunk a vérátömlesztés, a szervátültetés kérdésében, de még a tartós fájdalomcsillapítással kapcsolatban is, ahol szempont, hogy a beteg ne tompuljon el annyira, hogy ne tudjon imádkozni.

Az iszlámban nem lehet „kicsit”, vagy „módjával”, vagy saját belátás szerint végezni a vallási kötelezettségeket. Minden ilyen megnyilvánulás az emberi ítéletet helyezi az isteni fölé, s így hitetlenségnek számít.  Egy cukorbeteg ember számára fontosabb a böjt megtartása, mint bármely egészségügyi megfontolás. Az orvosetikai szaklapban a beteg magzat abortálása mellett érvelő muszlim orvos érveit Korán idézetekkel támasztja alá. Ez két tényre enged következtetni. Az egyik, hogy az etikai mérlegelés alapja a kinyilatkoztatás és nem a szubjektív, emberi belátás. A másik, hogy a Koránt, azaz a transzcendenciára hivatkozó érvrendszert ismerő orvos nem biológiai, orvosi érveket sorakoztat fel, hanem azt a koráni verset idézi, amely szerint az Isten nem akarja az ember szenvedését. A meggyőzés tehát nem történhet meg másként, csak és kizárólag azon a síkon, amelyben az eredeti álláspont gyökerezik. Egy muszlim számára mindennek csak a transzcendencia fényében van jelentése és értéke. Amiből Isten kimarad az szükségképpen rossz és semmiképpen sem kell komolyan venni. A nyugati szekuláris gondolatrendszer minden érve és elve súlytalan marad tehát, hiszen a vallásosság és a kötelező, uniformizáló szekularizmus párhuzamos valóságokat képez.

A nyugati országok vezetői több, mint fél évszázada hagyják figyelmen kívül a tényt, hogy a bevándorlók vallásukkal együtt egy kultúrát is magukkal hoznak, egy olyan kultúrát, amely saját értékrendjét isteni eredetűnek, univerzálisnak és természetesnek tartja. A szegregáció következményei mára már egyre nyilvánvalóbbak. Miként az is, hogy a liberális, azaz embert istenítő közegben burjánzik a vallási radikalizmus. Az azonban még föl sem merült, hogy az érkezőkkel keresztény értékrendünkön keresztül lehetne kommunikálni.

Amikor Európába érkezve a muszlimok azt látják, hogy a keresztet leveszik a templomok tetejéről, valamint azt tapasztalják, hogy a Karácsony a tiltott kifejezések listájára került, reakciójuk az értetlenség. Hiszen ezzel az utolsó kapcsolódási pontok tűnnek el, amely összeköthetnék a két civilizációt és ezek népeit. A vallási és kulturális hagyományainkat felszámoló öncenzúra okait belül kell keresnünk, ezt senki nem várja el tőlünk.

Speidl Bianka

Hasonló anyagaink

Európa mostani problémái

Hogy Európa bajban van, az ma már mindenki előtt világos. Magyarországról nézve talán meghökkenve szembesülünk a problémákkal, hiszen soha nem gondoltuk volna, hogy a földrész nyugati fele ennyire...

Európa, ébresztő!

Mi, európaiak vagyunk a felelősek azért, hogy a migrációs válság itt tart. Nekünk kell tehát lépnünk. Testtartásunk és jogrendszerünk ugyanis nemhogy csillapítaná, hanem kifejezetten katalizálja az eseményeket. Ha nem lépünk valamit, a mostani vál...