Felelősen

 

Lezsák Sándor: A rozsdás kések ellenében.

Válogatott írások.
 

Kairosz Kiadó, 2018

A legkülönbözőbb élethelyzetekben, alkalmakon elhangzott beszédek gyűjteményes kötete. A jeles költő, próza- és drámaíró Lezsák Sándor más-más zsánerű szónoklatokból szerkesztett könyvének egyik elvitathatatlan érdeme, hogy kiválóan dokumentált. Másik fontos erénye: magas röptű, irodalmi színvonala.

Minthogy alább politikus-író, vagy ha úgy tetszik, író-politikus tematikájában szerteágazó könyvéről fogunk szólni, jegyezzük meg elöljáróban, hogy a politikusoknak – a dolog természeténél fogva – rendszeres és tartalmas kapcsolatban kell(ene) állniuk az emberekkel, különösen azokkal a személyekkel és/vagy személyiségekkel, akikkel a közösség érdekében együtt munkálkodnak. Milyen természetű tevékenyég tehát a politikai, merül fel a nem mindennapi kérdés? Hogyha őszinte és igaz, akkor elkötelezett, szolgáló. Lezsák Sándort, a Magyar Országgyűlés (első) alelnökét népben-nemzetben gondolkodó, érző, nemzetét féltő, nemzetünket feltétlen szolgáló embernek ismerjük.

Manapság, sajnos, elterjedt – különösen a fiatalabbak körében, de az idősebb agymosottak között is elég gyakori –, hogy szemberöhögnek, jobb esetben csak legyintenek, ha meghallják ezt a szót: szolgálat. Aminek számos oka van, de tisztázása messze meghaladná ennek az ismertetőnek a keretét. Mi azonban mondjuk ki határozottan, hogy a hiteles (nem megélhetési!) politikusnak igenis szolgálnia kell. A nemzettestben (anyaországban) működve is! Kisebbségi sorban, idegenbe szakadt nemzettestvéreink megmaradásának pedig ez az egyik alapfeltétele.

Bár furcsán hangzik, a politikum olyan szorosan összetartozik az etikummal, hogy hosszabb távban létezni sem tudna nélküle. Küzdelmük dicstelen, versenyfutásuk kényszerű és örök. Mert a politika elsődleges célja a hatalom megszerzése és megtartása, amihez az eszközökben nemigen válogat; az erkölcs viszont mindig a humánum (a minél kevesebb áldozathozatal) felől közelíti meg a társadalmi élet drámai, sőt nemegyszer tragikus mozzanatoktól sem mentes bonyolult jelenségvilágát. Ugyanakkor, amúgy mellékesen, de cseppet sem jelentőség nélkül valóként jegyezzük meg, hogy e tekintetben a politikai hatalmak, politikai gyakorlatok között óriási különbségek vannak. Jól tudták azt már az antik görögök, és a későbbi korok bölcsei is, hogy a jó politika segíti az erkölcsöket, a jó erkölcsű polgár(ság) pedig gyámolítja az elfogadott, prosperáló társadalmi életet.

[[paginate]]

A politikusi feladatokat is ellátó Lezsák Sándor írónak, költőnek – jelzett erényeiből eredően – elég gyakran kell „közösségi alkalmak szónokaként” közszereplést vállalnia. „Ha sokan látják benne a politikus személyén túl az emberi tisztességet és megbízhatóságot – jegyzi meg Bíró Zoltán, az előszó írója –, akkor sokan sok helyre hívják.” Mert az érintettek érzik: „köze van azokhoz, akikhez szólnia kell, vagy akikről szól.” Mint jeleztük, A rozsdás kések ellenében válogatott szónoki szövegek gyűjteménye, ámde olyan szövegeké, ahol a politikai (nem pártpolitikai!) célú beszédek – üzenetükben – „közéletiek” (Bíró Zoltán).

Megfontolva a helyzetet, helyénvalóbbnak és szerencsésebbnek érezzük, ha az alábbiakban inkább tallózunk a kötetből, semmint gyakran háborgó vizeken evezve – netán melléfogva – bölcselkedünk. Így alkalmasint hívebben érzékeltethetjük a szövegek irodalmi színvonalát, gondolatgazdagságát és a szerteágazó tematikát is.

Az élet törvénye szerint „sorra távoznak körünkből véglegesen a nemzedéktársak”, s búcsúztatni kell a tegnapi küzdőtársat, barátot, díjakat, kitüntetéseket átadni. Püski Sándortól, Pozsgay Imrétől vagy Csurka Istvántól hosszan visz az út visszafelé a történelembe: Rákóczyhoz, Bethlen Gáborhoz és a többi nagyokhoz. Rendkívül fontosnak és időszerűnek véljük, hogy helyet kapott a kötetben a balliberális harcosok által fasisztának vagy antiszemitának bélyegzett író Nyirő József, a politikus-államférfi gróf Teleki Pál és Horthy Miklós is. Kiemelkedő tevékenységük és személyiségük vállalása, „munkásságuk újraértékelése” Lezsák részéről bátor politikai és erkölcsi vállalás, a kötet egésze pedig értékmentés. Az igazság szolgálata nem ritkán bizony merészséget, elszántságot követel, mert a kerékkötők hada mindig ugrásra készen vár a „kedvező” alkalmakra. Szerzőnk igazság követelő bátorsága példaértékű, követendő.

Az eltávozottaktól vett búcsúbeszédek (19) közül – helyszűke miatt – itt csupán a legismertebb személyiségekről – Püski Sándor, Csurka István, Borbándi Gyula, Pozsgay Imre – szóló búcsúvételekbe pillantunk.

Püski Sándor, a magyar könyvkiadás heroikus alakja a legnehezebb pillanatokban is határozottan vallotta a zsoltár kezdő sorát: „Segíts Uram, mert fogynak az igazak!” Fennen hirdette, hogy a szellemi erőteret megújító Németh László-i harmadik út „a saját nemzeti út minősége jegyében, a történelmi haza javára mozgósítani kötelességünk.”  Ez a felszólítás erejű meghagyás az évtizedek múltával sem veszített időszerűségéből, sőt mára egészen sürgetővé vált, „ hogy a nemzetgyilkos disznófejű nagyurak tékozlása és tobzódása idején a magyarság érdekében dolgozzunk olyan megvalósítható programok és magatartásformák kialakításán, amelyek segítségével a nagyobb létbiztonságot, a magyar társadalom erkölcsi alapú békességét meg tudjuk teremteni és védeni.” Bátran szembe kell szállni azzal az „agresszíven nyomuló hazai és nemzetközi gőzhengerrel, amely az önálló, a népben, nemzetben, keresztény Magyarországban való programalkotó gondolkodásnak még a csíráit is igyekszik eltaposni.” A sorsfordító küzdelemhez a népi írók mozgalma, könyvei hiteles erőforrásaink. Püski Sándor jellemszilárdságára vall, hogy könyvkiadását „a magyar népi mozgalomnak és ez által a magyarság egésze jövőjének” rendelte alá.

[[paginate]]

Csurka István személyében küzdőtárstól búcsúzott a szerző, akivel közösen indultak, hogy megpróbálják kikényszeríteni a sorstól „a magyar függetlenséget, nemzeti önrendelkezést, belső demokráciát, amit a magyar nép története során már rég kiérdemelt.” Lezsák Sándor a lakiteleki sátorban elhangzott beszédei alapján Csurka Istvánt elszánt, erőt sugárzó, nagy formátumú alkotó emberként jellemzi. Az a nép-nemzeti mozgalom, amit ott 1987 szeptemberében együtt indítottak, gyorsan terebélyesedett és lett a rendszerváltás vezető politikai mozgalma, majd pártja. Belső indíttatásból és magyar elkötelezettségből Csurkából így lett „muszáj Herkules”, mint a magyar irodalom színe-javából korábbi századokban is „muszáj politikus” , mert tudta, hogy ezt követeli a megtámadott magyar jövő. Az új magyar önépítés jegyében élt, dolgozott, írt, szervezett, lázított és csillapított. Ezért sütöttek rá gyalázatos bélyegeket. Pedig nem mások ellen, csak a hazai és a külföldi kivégeztetők ellen írta eszméltető publicisztikáit. Lapja, a Magyar Fórum fáklya volt a kezében. Amivel nem gyújtogatni akart, ahogy egyesek ráfogták, hanem csak világítani. Ady Endre, Móricz, Németh László, Sánta Ferenc életműve vagy Fekete Gyula és Püski Sándor kortársi feladatvállalása és magatartása volt számára a népért való küzdelem példázata. Radikális volt a magyarság ügyében, de nem szélsőséges, mint többen a szemére vetették. Ady és Szabó Dezső volt számára az irányadó. Jövője sérthetetlen és sebezhetetlen.

Borbándi Gyula műveinek jelentős részét emigrációban írta, életének nagy részét ugyancsak idegenben töltötte. Hűséggel a haza és a magyarság iránt. 1958-tól az Új Látóhatárt szerkesztette, a legszínvonalasabb magyar havilapot. Egész életében Németh László volt a vezércsillaga. Akinek intelmét mindvégig időszerűnek tartotta: „Mennél mélyebben vagyok magyar, annál igazabban vagyok ember. A legfranciább franciák, a legnémetebb németek, a legoroszabb oroszok voltak azok, akik az egész emberiségnek is mondtak valamit”.

Pozsgai Imre az ötvenhatos forradalom és szabadságharc után a kádári diktatúra egyik legígéretesebb fiatal politikusának számított az akkori hatalom szempontjából. Aki Pozsgay életútját akarja elemezni, annak az író, költő Lezsák Sándor szerint innen kell elindulnia a pálya elemzése során. Aki mindenáron ítélkezni akar, annak valódi gondolatok híján nem a „damaszkuszi út” unalomig hangoztatott és többnyire lekicsinylő szándékú retorikáiba kellene megkapaszkodnia, hanem a valóságos politikai teljesítményre tekinteni: „Kedves Pozsgay Imre, életutadat, politikai munkásságodat, annak sorsunkat formázó, alakító hatását elemezni történészek feladata és felelőssége. Köszönettel tartozunk azért, hogy a nyolcvanas évek végén nem lettünk áldozatai a véres polgárháborúnak. Köszönjük neked az aknaszedő nyugalmadat, a történelmi teret és időt is értékelő, cselekvő bátorságodat, és ha szükséges volt, vakmerőségedet.”

[[paginate]]

Emlékszobor előtt hajtva fejet, az író-szónok példaképének tekinti gróf Teleki Pált. Hozzá intézett méltató szavai nekünk egyértelmű felhívás halaszthatatlan teendőinkre: „Legyen bátorságunk példázattá emelni rendíthetetlen keresztény hitét, nemzeti elkötelezettségét, erkölcsét.” Több évtizednyi történelemhamisítást és rágalmazást követően merjünk a nemzet nagyjairól beszélni, őket példának és iránytűnek tekinteni, és ne csak a tudatunkban, de a városok és falvak közterein is merjünk számukra emlékművet emelni. Magyarán: ne csak érveljünk (rosszabb esetben moralizáljunk), hanem cselekedjünk.

Vannak kivételes életművek, amelyek évszázadokon át élnek a nemzet emlékezetében és nem halványulnak, nyilatkozta ki a Magyar Országgyűlés alelnöke Bethlen Gábor, a nagyfejedelem szoboravatásán Kolozsvárott. Követendő példák, normaadó példázatok ők. A nagyok között pedig ott vannak a legnagyobbak. Így jelenik meg lelki szemeink előtt Erdély aranykora és három nagy fejedelme: Bocskai István, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György.

Bethlen Gábor megfontolt uralkodó volt: inkább számolt és szervezett, mint álmodott. Bár előtte is tündérország képe lebegett, de nem kergette az álmot, hanem a célhoz igazította a cselekvést, a döntéseket. Mindent a nemzet, a magyarság szolgálatának rendelt alá. Székely ember létére az egyetemes magyarság ügyét vállalta. Reformátusként pedig a vallási türelem jegyében vitatkozott a római katolicizmus szellemi fejedelmével, Pázmány Péterrel, de hallatlan jelentőséggel bír, hogy – mint legfontosabbat – mind a ketten a magyarság megmaradását tartották szem előtt. (Előbb a náció, csak azután a religio!) A nemzeti összefogás történelmi igénye számukra mindenekfelett állt. (Bárcsak ma is így lenne!)

Bethlen Gábor nagyot alkotott művelődésünk terén is. Legfontosabb döntése a Gyulafehérvári Kollégium alapítása és évszázadokra szóló gazdasági megalapozása. Ez a kollégium a magyar értelmiség nevelésének és képzésének korát messze megelőző intézménye lett. És arról se feledkezzünk meg, hogy Erdély románjainak is ő adott anyanyelvükön Bibliát.

[[paginate]]

Négyszáz évvel fejedelemmé választása után elgondolkozhatunk azon, hogy századunk toleranciát, jogot, demokráciát hirdető politikai szónoklatai hogyan viszonyulnak a 400 évvel ezelőtt fejedelemi trónt foglaló, majd királlyá választott Bethlen Gábor terveihez. Ha lenne ennek a századnak emberi arca, talán el is pirulna az összehasonlítástól – következtet Lezsák –, és politikusai Európa-szerte el is pirulhatnának a szégyentől. Mi azonban legyünk büszkék rá, hogy voltak politikusaink, államférfiaink, akik példát mutattak Európának nemzetiségi és vallási türelemből, bölcsességből. „Nem mindig lehet megtenni azt, amit kell; de mindig meg kell tenni, amit lehet.”

Nincs még egy olyan ország a világon, ahonnan – arányaiban – annyi kiművelt emberfőt üldözött el a 20. század két nagy pusztító, „izmusa”, a nácizmus és a kommunizmus, mint amennyit Magyarországról elüldözött. (Wass Albert, Borbándi Gyula, Tollas Tibor, Püski Sándor, Határ Győző, Gombos Gyula…).

Magyarországon a magyar hagyományok és a magyar észjárás szerinti írásművészet és művelődés mind a Rákosi-, mind a Kádár-korban „nacionalizmusnak”, tiltott irodalomnak minősült, ezért fél évszázadig nem is ismerhették meg, nem is olvashatták a Kárpát-medencében élő magyar szerzők műveit és gondolatait, akiknek ma már megingathatatlan a jelenlétük a magyar szépirodalomban, művelődéstörténetben.

Ilyen megkérdőjelezhetetlen jelenlétet megkövetelő író Nyirő József. Hosszan lehetne sorolni a külföldön elhunyt magyar íróknak, tudósoknak, művészeknek a történelmi magyar hazában közelmúltban rendezett újratemetését. Ami alkalmat ad az egyfajta újrakezdésre, újraértékelésre. Mindszenty hercegprímás vagy Horthy Miklós kormányzó itthoni újratemetése jelképesen is lezárta száműzetésüket, megkezdte a helyreállítást. Nyirő József hazatalálása csak teste száműzetésének a végpontját jelenti, de szellemének a száműzetését még csak ezután kell felszámolni. Újra kiadott műveit nemcsak az ifjúsággal kell megismertetni, hanem „mindazokkal a százezrekkel, akik 1990-ig nem is találkozhattak műveivel. Lezsák nemcsak figyelmeztet az egyoldalú előnyök lehetséges veszélyeire, hanem cselekvésre buzdít: „A rehabilitációt nem lehet csak a könyvpiacra bízni, szükség van az állami segítségre a könyvkiadásban és a könyvterjesztésben , a könyvtárak ellátásában is”.

Horthy Miklós személyisége, tevékenysége még mindig vita tárgyát képezi. Pedig kormányzóként vállalta a rendteremtő szerepét és felelősségét, miután a Károlyi-kormány utat nyitott a Kun Béla-féle nemzetgyilkos vörösterrornak a kivéreztetett, megvert, szétzilált és a trianoni békediktátumokkal darabokra szaggatott, súlyosan megalázott országban. A fehérterror nemcsak válasz volt a vörösterrorra, hanem a rendteremtés első lépését is jelentette Kun Béláék, Szamuelyék rablás- és gyilkosságsorozatai után. A történelmi mélypontról sikerült Horthynak és legjobb miniszterelnökeinek, legjobb politikusainak egyházi és civilközösségeknek visszahozni az életbe a katonailag is megbénított, megcsonkított Magyarországot. Lehet vádlón emlegetni a korszak revíziós politikáját, de ki ne akarta volna az igazságtalanul elcsatolt területek visszavételét – vallja (velünk együtt!) – az író. És ugyan milyen eszközökkel védekezhetett volna a megcsonkított Magyarország a német hadigépezettel szemben? Kétségkívül szociális igazságtalanság, hogy – szegények, mágnások, tőkések – álltak egymással szemben. A népi mozgalom ezért bírálta is a fennálló rendszert. Minisztereket támadtak, de Horthyt nem. Mert érezték államférfiúi tekintélyét és becsületét.

[[paginate]]

Több mint ezer esztendő telt el azóta, hogy mi magyarok, a rokoni, testvéri népek köréből kiszakadva, hazát foglaltunk Európa szívében, a Kárpát-medencében. Volt idő – jelesül az Árpád-házi királyok és a Hunyadiak alatt -, amikor a magyarság erős európai hatalom birtokosa volt. És megviseltek az olyan idők, amikor leigáztak bennünket, anyanyelvünket, kultúránkat akarták megsemmisíteni. Az 1920-as gyalázatos trianoni döntéssel még országunkat is. Mindezt túléltük. Születtek hamis elméletek, dogmák, jól fizető tudományos fokozatok, melyek jegyében múltunktól akartak megfosztani bennünket. Mely törekvések ma is léteznek, és képviselőik foggal-körömmel ragaszkodnak kiváltságaikhoz.

Lezsák tabukat döntögetett, amikor az Írószövetség közgyűléséhez(2016) intézet beszédében félreérthetetlenül kimondta, hogy az irodalom, a művészetek, a média világában egyoldalú előnyök uralkodnak a nemzeti oldal rovására. Ezen változtatni kötelesség: „Szervezkedni kell, új helyzeteket, lehetőségeket kell teremteni a művészet, a közélet és a média világában. Ehhez áldozatos munka és bátorság kell. Ha a bátorság párosul a tehetséggel, és alkotásokban ölt testet, a befektetés megtérül nemzetünk számára. /…/ Az államnak, humánus és nemzeti, keresztény értékrendje, értéktudata alapján kötelessége, hogy anyagi, szervezeti kereteket nyújtson az alkotási folyamat megvalósulásához, a szellemi honvédelem minőségi teljesítményéhez.” 

Ez a küzdelem megindult. A remény – mint potenciális távlat, virtuális lehetőség – él. Valósággá válása részben a külső körülményektől függ, de elmaradhat a személyes hozzájárulás nélkül. Veszteg ülni és várni a csodát, kevés. Tenni kell érte. A valóra vált remény pedig olyan, mint a légszomjban szenvedőnek az első mély lélegzetvétel – megváltó erejű.

Lezsák Sándor hiteles alkotói ethoszához a nemes eszmék kitartó hirdetése mellett szervesen hozzátartozik lankadatlan tenni akarása, fáradhatatlan cselekvésvágya. Nem pászmákban gondolkodik, hanem a teljest, a mindent értékeset magában foglaló, emberhez méltó életet akarja: „Ki kell építeni a népfőiskolai jövőképet, stratégiai célokat, képzési irányokat… Mert szükség van korszerű nemzeti önismeretre, tehetséggondozásra, kiművelt emberfőkre, hitéleti és karitatív képességek fejlesztésére. Az élethosszig tartó tanulás képességének elmélyítésére.” Úgy legyen!

Aniszi Kálmán

 

Hasonló anyagaink