Örökségünk. Magyar protestáns antifónák

A 70 éves Karasszon Dezsőt köszöntjük

Karasszon Dezső orgonaművész, zenetörténész, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara nyugalmazott egyetemi tanára ebben az évben töltötte be 70. életévét.
    Orgona- és Egyházzenei Tanszék alapítója, a debreceni Schola Calviniana graduálkórus alapító karnagya Szentesen született 1952-ben. Lelkipásztor szülei tiszafüredi parókiáján nőtt fel. (Tudós édesapja később ószövetségi professzor lett Debrecenben.)   
    1976-tól mind a mai napig a Debrecen-Nagyerdei gyülekezet orgonistája, és e minőségében 1980 óta a vasárnap délutánonkénti egyházzenei sorozat művészeti vezetője. Évtizedeken keresztül kántori szolgálatot végzett a Debrecen-Kistemplom gyülekezetében. Koncertjei, rádiófelvételei, előadásai, cikkei (különösen a XVI-XVII. századi magyar református liturgikus zene tárgyköréből), könyvei (Gárdonyi Zoltánról, Bevezetés a magyar református egyházzene világába, Alternatív koráliskola) és szakmai fordításai révén ország szerte ismertté vált.
    A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola orgona szakán diplomázott 1976-ban. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen doktorált (PhD) teológiából, Synopsis gradualis (a gregorián ének és református istentisztelet) című értekezésével, 2002-ben. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen pedig habilitált 2007-ben.
    A Debreceni Református Gimnázium tanára volt 1976-1988 között. 1988-tól a Debreceni Zeneművészeti Főiskola (illetve jelenlegi nevén: Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara) tanára. Orgona- és Egyházzenei Tanszéket alapít, amelynek tanszékvezető professzora 2015-ig, nyugalomba vonulásáig.
    Számos rangos versenyzsűri munkájában vett részt és még több neves kortárs zeneszerző művét mutatta be első előadásban Európa-szerte. 1986-ban megjelent Frescobaldi-felvétele „Az év hanglemeze” kitüntető címet nyerte el.
    1998-ban Gárdonyi Zoltán összes orgonaszonátájának a felvételével lépett a nyilvánosság elé. 2001-ben Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt orgona- és kamarazenei műveiből két CD-felvételt készített a Debrecen-Nagytemplom Aquincum orgonáján. Legújabb hanglemezén J. S. Bach műveit játssza a középnémet régió egyik legnagyobb történelmi hangszerén, a wusterhauseni Stadtkirche Joachim Wagner orgonáján.
    Orgonaművészként, tanszékalapítóként, karnagyként és egyházzene-történészként, illetve oktatóként végzett iskolateremtő munkája, példaértékű életútja elismeréseként Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott az államalapítás napján Novák Katalin köztársasági elnöktől.
    Az alábbiakban a tiszteletére írott három tanulmánnyal (Papp Anette, Hafenscher Károly és Karasszon István tollából) köszönti Őt a Confessio Szerkesztőbizottsága és Szerkesztősége: Isten áldását kívánva életére és alkotóművészetére.

Amikor több mint húsz évvel ezelőtt a doktori dolgozatom témájául egyes XVI-XVII. századi magyar graduál-könyvek antifónarepertoárjának elemzését választottam, akkor – a tudományos és gyakorlati, egyházzenei szempontokon messze túl – egy olyan életprogramra találtam, amely mind a mai napig meghatározza a munkámat. Dolgozatom egyik opponensének, Karasszon Dezsőnek számos építő, inspiráló gondolata, tanácsa közül talán az egyik leghasznosabb az volt, amikor arra bíztatott, hogy a választott témám további tudományos kutatásának és ezzel egyidejűleg a gyakorlatiasabb célú munkának mindig együtt kell folynia. A XVI-XVII. századi graduál-könyvekben lejegyzett gregorián eredetű (vagy a gregorián stílusát utánzó), de anyanyelvre fordított és a protestáns liturgikus gyakorlatra alkalmazott anyag kutatása szerteágazó: egyháztörténeti, zenetörténeti, de irodalomtörténeti, nyelvészeti vizsgálatokra is bőséges lehetőségeket ad.

[[paginate]]

A történeti értéken túl ennek az anyanyelvű gregorián repertoárnak volt/van egy megismerendő, feltárandó liturgiai beágyazottsága is, s ennek mondanivalója van a mai egyházzenei gyakorlat számára, különösen a minden felekezetben megjelent liturgikus megújulási mozgalmak légkörében. Egy egyházzenésznek azonban a magas fokú elméleti-történeti és a funkcionális (liturgikus) tudás megszerzésével együtt az egyes tételek művészi megszólaltatásának képességét is ki kell fejlesztenie. Az elmélet, a kutatás fontossága és ezzel együtt a kutatott anyag gyakorlati alkalmazásáról való gondolkodás, végül e kettőnek összegzéseképpen az anyag megszólaltatásának képessége, majd mindezen tapasztalatoknak tovább- és átadása: talán ez Karasszon Dezső életének esszenciája. Köszöntse most őt egy olyan írás, amely a magyar protestáns antifóna-repertoárból azokat a tételeket köti csokorba, amelyek a magyar középkor jellegzetes tételeit ültették magyar nyelvre.

A középkor látszólagos színes, tarka liturgikus térképe valójában stabil, és hosszú időkön át folyamatos hagyományú centrumokon alapszik. Jellemzően ezeknek a centrumoknak a miseanyaga nagyon stabil, szinte egységes. A „saját arculatot” meghatározó helyi hagyományok elsősorban a zsolozsmában érvényesülnek. A magyar érseki központhoz, Esztergomhoz (Strigonium) köthető az a liturgiaváltozat, amely maga is a római szekuláris kurzushoz tartozik, de annak egy sajátos, regionális változata.[1] Ez a szokásrend, az esztergomi rítus lesz a középkori Magyar Királyság határain belül működő összes püskökség, az „összmagyar” szokásrend alapja.[2] Ezt a liturgiát művelte és gyarapította a középkori egyház egészen 1630-ig, amikor az országos zsinat döntése nyomán áttértek a hivatalos római könyvek használatára. A Ritus Strigoniensis a magyar szellemi elit kivételes terméke, mely az európaiságnak és a magyar hagyománynak kivételes egységét teremtette meg. Ezt a szellemi örökséget – vagy legalábbis ennek az örökségnek egy részét – vitte tovább a magyar protestantizmus, amikor az esztergomi rítus egy-egy jellegzetes tételét magyar nyelvre ültetve a saját liturgiájába építette.

[[paginate]]

Miközben a gregorián magyarországi változata itthon a török megszállásnak, a középkori magyar iskola- és intézményrendszer összeomlásának, a reformáció térhódításának majd a Pázmány Péter irányításával átvett tridenti rítus térhódításának következtében előbb meggyengült, majd elenyészett, addig a XVI. század közepétől az anyanyelvű gregorián ének különös virágzásnak indult a magyar protestáns egyházakban. Nálunk a középkori úzus figyelembevételével több száz tételt ültettek át magyar nyelvre, s ezzel egyedülálló protestáns anyanyelvű, istentiszteleti használatra szánt repertoárt hoztak létre, s használták ezt eleink a XVII-XVIII., sőt egy-egy esetben egészen a XIX-XX. századig. Azokat a könyveket, amelyekbe ezt az új, anyanyelvű, protestáns gregorián anyagot lejegyezték, graduál-könyveknek nevezzük. Ezeknek a könyveknek a legfontosabb és a legnagyobb számban lejegyzett, zeneileg a legszínesebb és legváltozatosabb liturgikus műfaja a zsoltárok keretverse, az antifóna vagy ahogy Huszár Gál mondja: az „antiphona, azaz a psalmusokban való verseknek igazgatására való elöljáró vers”.[3] A mai kutatások azt támasztják alá, hogy noha a magyar graduál- könyvműfaj igé­nye nyilván nem a külföldi mintáktól függetlenül merült fel, a hazai protestáns graduálok repertoárja mégis a középkori magyar előzményekre vezethető vissza: a tételek többsége tehát hazai mintákra épül, méghozzá túlnyomó részt a magyar középkor központi rítusterületének, az esztergomi szokásterületnek a mintáira. Talán az esztergomi rítussal való szellemi kapcsolatra utalhat Szilvás Újfalvi Imre 1602-ben kiadott énekeskönyvének előszavában,[4] amikor a Praefatio végére illesztve a reformáció korai énekkiadványainak pontos bibliográfiáját, a könyvek felsorolását egy nyomtatott esztergomi szertaráskönyvvel, egy Psalteriummal[5] kezdi. Megfordítva a sorrendet: ha eleink a szertartási éneklésben elsődlegesen arra az esztergomi repertoárra építettek, melyet a kortársak is szinte egyenlőnek tekintettek az ország hagyományával, akkor a protestáns források visszamenőleg igazolják Esztergom elfogadottságát, beágyazottságát. Ennek a szellemi kapcsolatnak a feltárásához vesszük sorra azokat a magyar protestáns antifónákat, amelyeknek mintáját a középkori „mos patriae”: a magyar szokásrend azon tételei jelentik, amelyek az esztergomi rítus sajátos arculatát adják, azaz külföldi forrásból (más középkori rítusból) nem, vagy nem szignifikánsan dokumentálhatók.[6]

[[paginate]]

1. A diebus antiquis nos audivimus

Valamennyi magyarországi középkori antifonále egy sajátos antifóna-ciklussal kezdi az adventet. Az I. vasárnap I. vesperásában az öt zsoltárhoz az A diebus antiquis -Dominum Salvatorem - Gabriel Angelus - Maria dixit - Respondit Angelus kezdetű öt antifonát énekelteti. Így van ez már az első fennmaradt teljes notált kódex, a zsolozsma énekeit tartalmazó Codex Albensisben is. A kódexet a XII. század első felében írták, s bár még neumaírással készült, a repertoár, az összeállítás, s amennyire követhető, a dallamvariánsok is azt mutatják, hogy a „magyar gregoriánum” fő vonásai ebben a kódexben már tetten érhetőek. Az A diebus antiquis emblematikus nyitó antifóna ugyan egyes olasz forrásokban valamint a krakkói (és plocki) hagyományban, továbbá a késői salzburgi és passaui forrásokban is megjelenik, de valamennyinél korábbi a Codex Albensis-béli feljegyzés, s a többi európai forrásban koránt sem nevezhető az A diebus emblematikus, kiemelkedő, meghatározó tételnek. Ez az antifóna viszont egységesen a magyar szokásrend emblematikus darabja, s annyira meghatározza a hazai középkori hagyományt, hogy a magyar középkori antifonálék ezzel a tétellel kezdődnek.[7] A középkori magyar antifóna népszerűségét, elterjedtségét és fontosságát az is bizonyítja, hogy magyar fordítással szinte mindegyik magyar protestáns graduál-kötet is felvette anyagába, sőt a források többségében – megtartva a középkori gyakorlatot – az adventi antifóna-sorozat első tételeként kapott helyet. Az A diebus magyar szövegű, első magyar nyelvű lejegyzését Huszár Gál Komjáti graduáljában találjuk,[8] s a graduálforrásaink közül a Tornai, Ráday, Óvári, Batthyány, Spáczay, Patay, Apostagi, Kálmáncsai, Ajaki, Eperjesi, Öreg, Kecskeméti, Béllyei és Nagydobszay graduálok többféle szövegfordítással,[9] de az eredeti középkori tételt meglehetősen pontosan követve örökítik tovább a tételt.

       
A magyar nyelvű antifóna Huszár Gál Komjáti graduáljából f. 141v

[[paginate]]

Ma közel harminc olyan kéziratos graduált ismerünk, amely magyar unitárius használatban volt, s e könyvek tanulsága szerint az erdélyi magyar unitáriusok a magyar protestáns egyházakkal megegyezően igyekeztek megőrizni és liturgiájukba beépíteni a középkorból örökölt, magyar nyelvre átültetett gregorián anyag egy részét. E repertoár a mennyiségét tekintve a többi protestáns forráshoz képest jóval szerényebb: összesen huszonöt antifónát tartalmaznak az unitárius kéziratok, s közöttük nem találjuk az A diebus magyar változatát.

A magyar nyelvű unitárius repertoárból hiányzik a tétel, de a kolozsvári szász unitáriusok számára 1622-ben készített német nyelvű kéziratos graduál[10] tizenhét antifónájának első darabja az A diebus antiquis tétel anyanyelvű (német) fordítása: Von langen zeiten her haben wir gehört  aus dem  munde der Propheten kezdettel.

2. Dominum Salvatorem nostrum expectamus

A magyarországi középkori antifonálék tehát egy szombatról-szombatra ismétlődő, kötött antifóna-ciklussal kezdik az ádventet. Az I. vesperásokban az A diebus antiquis antifónát a Dominum Salvatorem tétel követi.[11] Ahogy a sorozatot nyitó A diebus antiquis tétlel, úgy a Dominum Salvatorem antifóna is szerepel néhány olasz forrásban, de a magyar középkori használattól eltérő alkalmazásban. A honi protestáns források közül az Eperjesi, Öreg és Béllyei graduálok szinte egyező formában tartalmazzák Várjuk a mi üdvözítő Krisztusunkat kezdettel a középkori antifóna magyar párját.


Eperjesi graduál f. 35

[[paginate]]

3. Vigilate ergo nescitis – Vigyázzatok keresztyének

A magyar középkori források mindegyike nagyböjt első két hetében a completorium canticum-antifónájaként a Vigilate ergo nescitis tételt adja. Bár ez az antifóna más külföldi forrásban is szerepel,[12] a magyar források szöveg- és dallamváltozata egyedi, s a hazai szokásrend használatától eltérően a külföldi források az egyházi év különböző completóriumaihoz, de nem böjti időhöz rendelik. A magyarországi 2. tónusú, nagy kifejezőerejű, egyedi dallam bekerült a legfontosabb graduálforrásokba is, s az eredeti, magyar liturgikus funkciót megtartva az egyik legdíszesebb graduál-tételünk. A Vigilate ergo nescitis magyar protestáns alkalmazását megtaláljuk a Tornai, Ráday, Óvári, Batthyány, Spáczay, Patay, Kálmáncsai, Eperjesi, Öreg, Kecskeméti, Béllyei és Nagydobszay graduálokban.


Spáczay graduál f. 80

[[paginate]]

4. Simon, dormis?

A Nagyhétre, általában kantikum-antifónaként vagy a nagypénteki laudesre vagy a nagycsütörtöki vesperásra szánt, Európa-szerte kedvelt és bőségesen dokumentált tétel a 8. tónusú Simon, dormis? antifóna. A magyar középkori gyakorlat a darabot a nagycsütörtöki vesperás Magnificat-antifónájaként adja, s a hosszabb szövegszakaszt hordozó dallam egy olyan 5. tónusú alakítás, amely a magyar középkor saját formálása lehet. Magyar nyelvű párját protestáns források közül csak az Öreg graduálban találjuk.        Öreg graduál p. 463                 

5. Alleluia, Pascha nostrum Christus est

Az eddigi kutatások szerint csak a magyar középkori forrásokban szerepel az Alleluia, Pascha nostrum Christus est húsvéti antifóna. Ahogy az előző tétel, úgy ez az antifóna is csak az Öreg graduálban szerepel magyar szöveggel.


  Öreg graduál p. 466 

[[paginate]]

6. Puer Jesus proficiebat

A Puer Jesus proficiebat antifóna a magyar középkori forrásokban sem egységes: a pálos forrásokban egy 1. tónusú dallam áll, több forrásunk (az Európa-szerte bőségesen adatolható változattal egyezően) hoz egy 6. tónusú tételt, s végül egyetlen forrásunkban[13] egy 2. tónusú, eleddig egyetlen más kódexből sem dokumentált dallamot találunk. Ahogy a magyar középkori forrásaink, úgy a graduálok sem egységesek abban, hogy milyen dallamváltozattal adják a tételt. A 6. tónusú antifónát kapjuk az Eperjesi graduálban (f. 47v). A Puer Jesus proficiebat magyar szövegére azonban az Eperjesi gaduál egy 4. tónusú típusantifónát is illeszt (f. 44r), amely megoldás eddig sem más középkori forrásból, sem hazai graduálkötetből nem dokumentálható. Végül a 2. tónusú, speciálisan egy magyar középkori forrásból fennmaradt tétel fordítását a Spáczay graduálban találhatjuk.


Spáczay graduál f. 297

Papp Anette

[1] Bővebben lásd: Dobszay László: Corpus Antiphonarum. Európai örökség és hazai alakítás. Budapest Balassi Kiadó, 2003. 47–76, 335–412.

[2] Az esztergomi rítus történetéről lásd: Dobszay László: Az esztergomi rítus. Budapest Új Ember é.n.

[3] Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok, Komjáti 1574. VIa

[4] Újfalvi Imre: Keresztyéni énekek. Debrecen, 1602. A fakszimile kiadás kísérőtanulmányát írta: Ács Pál. A fakszilile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter. Bibliotheca Hungarica Antiqua 38 (Szerk.: Kőszeghy Péter). Budapest Balassi Kiadó.

[5] AZOKNAK NEVEK KIK ENEkes ko'nyveknek ki bocsatasaban munkalkottanak, (Ex Catalogo scriptorum Ungaricorum, ab E. A. Sz. U. Collecto adhuc manu scripto) az ido'nek rendi szerint. Psalterium Strigoniense, seu Psalterium secundum ritum almae Ecclesiae Strigoniensis cum Antiphonario, (et) Hymnario, incerti authoris (et) temporis, nisi quod Iacobi Schaller librarii Budensis ab initio in eo fiat mentio. p 2r.

[6] Valamennyi tételhez lásd: Dobszay László: Corpus Antiphonarum. Európai örökség és hazai alakítás. Budapest Balassi Kiadó, 2003. 51–54, 394–397., valamint: CAO-ECE: Corpus Antiphonalium Officii – Ecclesiarum Centralis Europae: A Preliminary Report. Ed. László Dobszay and Gábor Prószéky, Budapest 1988.

[7] Ez azt is jelenti, hogy ha egy antifonále ezzel a tétellel kezdődik, akkor komoly esély van arra, hogy azt magyar provenienciájúnak nyilvánítsuk! Bővebben: Dobszay László: A Breviarium Strigoniense jellegzetes pontjai, Ars Hungarica, XVII/1 (1989) 37–40.

[8] Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok, Komjáti 1574. RMK I. 332; RMNy 353.

[9] Régi időktől fogván hallottuk a prófátáknak szájából; Régi időktől fogván hallottuk mi a prófétáknak jövendő mondásukból; Régen/régi elmúlt időben/időkben megértettük a szent próféták által; Régi elmúlt időktől fogván megértettük a szent prófétákból. A tételekről részletesen lásd: Ferenczi Ilona: A bölcsesség kezdete az Úr félelme: Magyar nyelvű antifónák XVI.-XVII. századi kéziratokban és nyomtatványokban, énekeskönyvekben és graduálokban. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Budapest 2021. 1049, 1050, 1051, 1052. sz.

[10] Graduale oder Geistliche geseng vnd Psalm sampt ihren Antiphonen und hymnen… A Román Akadémia kolozsvári fiókjának könyvtára Ms. U. 1042.

[11] Ezalól csak a Codex Albensis kivétel! A XII. század után írott kódexek már kivétel nélkül ezt a szisztémát követik.

[12] Lásd a CANTUS adatbázisban: A Database for Latin Ecclesiastical Chant. Indices of chants in selected manuscripts and early printed sources of the liturgical Office, http: //publish.uwo. ca/~cantus/

[13] Str-1: A XV. század második feléből származó esztergomi (ún. „Budai”) antifonálé. Pozsony/Bratislava, Archív Mesta EC Lad. 6.

Hasonló anyagaink